Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ważne! Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Szanowni Państwo,
 
Dokonano nowelizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, której art. 58 został zmieniony z mocą obowiązującą od 31.10.2021 r.
Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są obowiązane:
1)spółki jawne;
2)spółki komandytowe;
3)spółki komandytowo-akcyjne;
4)spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
4a) ^71 proste spółki akcyjne;
5) spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz ospółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 oraz z 2021 r. poz. 355);
6) ^72 trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:
a) mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub
b) nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu;
7) ^73 spółki partnerskie;
8) ^74  europejskie zgrupowania interesów gospodarczych;
9) ^75 spółki europejskie;
10) ^76 spółdzielnie;
11) ^77 spółdzielnie europejskie;
12) ^78 stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
13) ^79 fundacje.
 
Przepis ten wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia tej ustawy nowelizującej w Dzienniku Ustaw (co miało miejsce w dniu
30.04.2021 r.), czyli w dniu 31.10.2021 r. – i od tego dnia będzie biegł termin 3 miesięcy na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów
Rzeczywistych (w skrócie: CRBR).

Nowe podmioty gospodarcze muszą się zgłosić do CRBR w terminie 7 dni roboczych od dnia wpisania podmiotu do KRS.

W przypadku zmiany danych zgłoszonych do CRBR należy ją zgłosić w ciągu 7 dni od dnia powstania zmiany. Żeby zmienić dane (dane beneficjenta, dane spółki, dane osób uprawnionych do reprezentacji), trzeba wysłać do CRBR nowe zgłoszenie.

Obecnie w CRBR nie ma jeszcze technicznej możliwości dokonania takiego zgłoszenia, powinno to być umożliwione właśnie od dnia 31.10.2021 r.  Dlatego sugerujemy dokonać tego od razu na początku listopada br.
Wersja XML